املاک حاجی علی1033
  املاک علیزاده1027
  املاک جینار 1031
  املاک برادران 1001
  املاک کسری 1012
  املاک دانایی1010
   
  املاک اپارتمانهای سبز1005
  املاک ارجمند1004
  املاک مهدی1022
  املاک نیلی 1014
  املاک اناهید 1034
  املاک مولایی 1035
  املاک رضا 1036
  ااملاک محمد زاده 1037
  املاک صداقت 1038
  املاک پری رو1040
  املاکمهر1039 
املاک ریحانی 1007 املاک ارشاد 1019 املاک یساولیان1002 املاک ونک 1042 املاکرضوان10411

ااملاک مهدی 1029